Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er MIDDELFART SEJLKLUB (MS). Dens hjemsted er Middelfart Kommune.

§ 2 Klubbens formål
Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse, såvel indenfor ungdomsarbejde, kapsejlads og tursejlads.

§ 3 Medlemskab af organisation
Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion (DS) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Som seniormedlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 20 år. Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen indtil 20 år.

Seniormedlemmer opdeles i 4 kategorier:

 1. Senior A (Bådejer og/eller skipper/rorsmand ved kapsejlads)
 2. Senior B (Gast og/eller elev på sejlerskole, som ikke falder ind under definitionen for aktiv A)
 3. Senior Æ (ægtefælle til et Senior A eller B medlem)
 4. Støttemedlem (f.eks. tidligere sejlere, der vil bevare en tilknytning til Middelfart Sejlklub og andre, der er interesseret i at støtte klubbens virksomhed og/eller modtage Dansk Sejlunions blad Sejleren)

Ad 4. Medlem, der ikke er bådejer eller aktiv på vandet, men som stadig ønsker at have / bevare en tilknytning til MS. Modtager klubinformation og kan deltage i klubbens sociale arrangementer.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen bevillige hel eller delvis kontingentfrihed.

Et æresmedlem er et medlem, som i ekstraordinær grad har ydet en uselvisk indsats for Middelfart Sejlklub igennem længere tid. Alle medlemmer kan indstille medlemmer til et æresmedlemsskab – dette kan ske til et medlem af bestyrelsen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en motivation. Indstillingen behandles i bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde. Når æresmedlemmer udnævnes, bliver motivation og billede lagt på klubbens hjemmeside, hvor æresmedlemmer får en fast plads. Udnævnte æresmedlemmer er kontingent fri.

§ 5 Kontingent

 • Klubbens kontingent reguleres en gang årligt med tillæg af 2 procent justeret til et beløb, der er deleligt med 2
 • Ekstraordinære reguleringer udover 2% skal varsles med angivelse af årsag etc. senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen
 • Kontingentet opkræves helårsvis forud pr. den 1. april.
 • Medlemmer, der indmelder sig efter den 1. september, betaler halvt kontingent.


§ 6 Udmeldelse – eksklusion
Udmeldelse af klubben kan kun ske med virkning pr. 1. april
Man afmelder sit medlemskab af Middelfart Sejlklub og dermed betalingen af kontingent for den kommende periode, enten elektronisk eller skriftligt og med mindst 14 dages varsel før ovennævnte dato.

Man er i restance, når kontingentet ikke er betalt senest 8 dage efter forfaldsdatoen.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommendes sag har været forelagt for et repræsentantskabsmøde, og har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter skriftligt forslag fra mindst 10 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har – med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver – den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske via elektronisk post, og/eller ved publicering på Middelfart Sejlklubs officielle hjemmeside samt ved annoncering i mindst én lokal ugeavis.

Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, og skal indeholde dagsorden og det reviderede regnskab.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal sendes til klubbens formand inden udgangen af januar måned samme år, som generalforsamlingen afholdes.
Disse forslag skal optages på dagsordenen.

Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret, såfremt de har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen afholdes, og ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorden.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Godkendelse af udvalg.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af udvalgsformænd.
 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, 15 og 16. Dirigenten bestemmer fremgangsmåden. Dog skal der på begæring af mindst et stemmeberettiget medlem foregå skriftlige valg og afstemninger, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Om indkaldelses måde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 Bestyrelse, udvalg og valg
Bestyrelsen har den overordnede styring og tegner klubben i alle forhold. Vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand samt alle udvalgsformand og vælges som nedenfor på den ordinære generalforsamling.

Formanden, som samtidig er klubbens formand, vælges ved særlig afstemning på ulige årstal.
Økonomiudvalgsformanden som samtidig er klubbens kasserer, vælges ved særlig afstemning på lige årstal.
Alle øvrige udvalgsformænd, tillige med suppleanter, vælges enkeltvis for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte klubbens næstformand.

Til varetagelse af klubarbejdet nedsættes på bestyrelsens foranledning de nødvendige udvalg. Disse skal mindst omfatte:

 • Økonomiudvalg (kasserer)
 • Kapsejladsudvalg
 • Ungdomsudvalg

Udvalgene supplerer sig selv i fornødent omfang. Udvalgsformænd, der er valgt på den ordinære generalforsamling, indtræder automatisk i bestyrelsen, medens øvrige udvalgsformænd indtræder i bestyrelsen som ikke-stemmeberettigede medlemmer, indtil udvalgene er godkendt på en generalforsamling.

En udvalgsformand kan ikke besætte andre formandsposter, bortset fra posten som klubbens næstformand.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

De øvrige udvalg afholder møder efter behov under ledelse af de respektive formænd.


§ 12 Hæftelse – tegningsret
Bestyrelsen har ansvaret for klubbens midlers rettest mulige anvendelse.

Klubben hæfter udadtil med sine aktiver, medlemmerne kun med deres ordinære kontingent.

Klubben tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal sagen forelægges for og godkendes af generalforsamlingen.

§ 13 Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og status, for det foregående år, pr. 31. december til revisorerne, som returnerer det inden 14 dage.

Driftsregnskab, status og budget udsendes til medlemmerne, sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 14 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 6. Revisorerne skal hvert år i februar og indenfor 14 dage fra modtagelse gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion.

——-oOo——-

Vedtaget og gennemgået på generalforsamlingen d. 25. februar 2015 og efterfølgende ekstraordinære generalforsamling d. 18. marts 2015.  

Bestyrelsen 2018
Formand: Søren H. Trolle
Kasserer: Vivi Lund Møller
Næstformand: Erik Christiansen
Kapsejlads: Gert Larsen
Sejlerskolen: Alvin Bang
Sekretær: Arne C. Petersen