Ordinær Generalforsamling

Som medlem af Middelfart Sejlklub, indbydes du til deltagelse i klubbens generalforsamling der foregår torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00, i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Godkendelse af udvalg.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af udvalgsformænd.
  8. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant.
  9. Behandling af indkomne forslag.
  10. Eventuelt.
Ad punkt 6, valg af formand.
Formanden er på valg i ulige år, så der er intet til dette punkt

Ad punkt 7, valg af udvalgsformænd.

Alle udvalgsformænd er på valg, idet kasseren er på valg i lige år,

Derfor er valglisten som følger:

Kasserer, kandidat
Aktivitets udvalgt, oprettes såfremt der kan findes en kandidat. 

MRD udvalg, kandidat Erik Christensen

Kapsejladsudvalg, kandidat Steen Madsen

Ungdomsudvalg, kandidat Annette Strøm Jacobsen

Sejlerskoleudvalg, kandidat Benny Møller

Klubhusudvalg, kandidat Bo Frederiksen

 

Ad punkt 9, Behandling af indkomne forslag

 ingen

Med Venlig hilsen

 Middelfart Sejlklub 

Bestyrelsen